Close

Zásady chrany osobních údajů

1.Všeobecné informace

Následující text poskytuje jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky nebo nám pošlete e-mail. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto webových stránkách?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v sekci Odpovědný subjekt.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Část dat je shromážděny tak, že nám je sami sdělíte. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další data jsou shromažďována automaticky při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technické údaje (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas potřební na vyvolání stránky). Sběr těchto informací je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše data?

Část údajů je shromažďována, aby bylo zajištěno bezchybné poskytování webových stránek. Další data lze použít k analýze chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte kdykoliv právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pro tento účel a pro další otázky týkající se ochrany údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese v sekci Odpovědný subjekt. Dále máte právo odvolat se k příslušnému orgánu dohledu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při navštívení našeho webu může být statisticky vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při jeho procházení. K tomuto účelu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně; podle údajů o chování při procházení nelze zpětně určit konkrétní osobu. Toto analyzování můžete odmítnout nebo mu zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.Toto analyzování můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí Vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Obecné zásady a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Při nakládání s Vašimi osobními údaji dbáme důvěrnosti a postupujeme dle právních předpisů o ochraně osobních údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.Když používáte tento web, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle nichž je možné Vás osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (například při komunikaci e-mailem) může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Naprosto dokonale zabezpečit data před přístupem třetích osob není možné.

Odpovědný subjekt

Zodpovědnou osobou pro zpracování dat na této webové stránce je:

GEOTON CZ sro

Divišovská 235/24

149 00 Praha 11 – CHODOV

Poštovní adresa:

Divišovská 235/24

149 00 Praha 11 – CHODOV

Zastoupená:

Brablc, Jiří

Telefon: +420 603288602

E-mail: info@measure2bim.eu

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací, při nichž se zpracovávají osobní údaje, je možné provádět jen s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat opravný prostředek k orgánu dozoru, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení. Právo na odvolání není dotčeno žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo nechat sobě nebo třetí straně vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, provedeme ho pouze tehdy, pokud je technicky proveditelný.

Šifrování SSL nebo TLS

Tento web používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu (například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli webu zašlete) šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo „http://“ uvedeno „https://“, a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst data, která nám odesíláte.

Informace, blokování, odstranění a opravy

V rámci platných ustanovení právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a také účelu zpracování údajů. Rovněž máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v sekci Odpovědný subjekt.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme využívání kontaktních údajů zveřejněných v povinném impresu k zasílání reklamy a informačních materiálů, které si výslovně nevyžádáme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací (například v podobě spamu) právní kroky.

 

3.Shromažďování údajů na našem webu

Cookies

Některé stránky tohoto webu používají takzvané soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, efektivitu a zabezpečení naší prezentace. Jedná se o drobné textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do Vašeho počítače.Většina souborů cookie, které používáme, je takzvaně relační („session cookies“). Po skončení Vaší návštěvy se automaticky odstraní. Další soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o vytváření souborů cookie a k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o Váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.Soubory cookie, které jsou nutné k provádění operací v rámci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí, se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají další soubory cookie (například soubory cookie k analyzování Vašeho chování při procházení našeho webu), těmito soubory se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zabýváme zvlášť.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá do takzvaných protokolů na serveru informace, které nám automaticky předává Váš prohlížeč. Jedná se o tyto údaje:

  • Typ prohlížeče prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Odkazující adresa URL 
  • Název (host name) počítače, ze kterého na web přistupujete
  • Čas požadavku na server
  • adresa IP

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), který povoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře ne e-mailu, Vaše údaje včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládáme za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu nepředáváme.Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře nebo e-mailu tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře nebo e-mailu, u nás zůstávají uložené, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nezanikne účel ukládání údajů (například po zpracování Vašeho dotazu). Kogentní ustanovení právních předpisů – zejména lhůty pro uchovávání dat – zůstávají nedotčeny.

 

4. Analytické nástroje

Google Analytics

Tento web využívá funkce služby pro webovou analytiku Google Analytics. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Služba Google Analytics využívá takzvané soubory cookie. Jedná se o textové soubory ukládané do Vašeho počítače, které umožňují analyzovat používání tohoto webu jeho uživateli. Informace o Vašem používání tohoto webu, vygenerované prostřednictvím souboru cookie, se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google ve Spojených státech.Soubory cookie služby Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, na jejímž základě může optimalizovat jak svou webovou prezentaci, tak svou reklamu.

Anonymizace IP adres

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. Společnost Google tak Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkracuje. Na servery společnosti Google v USA se úplná IP adresa přenáší a na těchto serverech zkracuje pouze ve výjimečných případech. Společnost Google tyto informace z pověření provozovatele tohoto webu použije k vyhodnocování údajů o tom, jak používáte náš web, k sestavování reportů o aktivitách na našem webu a k poskytování dalších služeb spojených s používáním našeho webu a internetového připojení provozovateli tohoto webu. IP adresa přenášená v rámci služby Google Analytics Vaším prohlížečem se neslučuje s dalšími daty společnosti Google.

Plugin do prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zamezit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu. Mimoto můžete zamezit tomu, aby společnost Google zaznamenávala a zpracovávala údaje (vč. vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie, které se vztahují k Vašemu používání tohoto webu, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Odmítnutí shromažďování dat

Službu Google Analytics můžete zabránit v shromažďování vašich údajů kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie pro odhlášení bude nastaven tak, aby zabránil shromažďování údajů o budoucích návštěvách těchto stránek: zakažte službu Google Analytics.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Zpracování osobních údajů zpracovatelem

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při využívání služby Google Analytics plně dodržujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické údaje ve službě Google Analytics

Tento web využívá funkci „Demografické údaje“ služby Google Analytics. Její pomocí lze vytvářet zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientovaných reklam společnosti Google a z údajů o návštěvnících od externích dodavatelů. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení reklam ve svém účtu Google nebo shromažďování svých údajů službou Google Analytics celkově zakázat dle popisu uvedeného v bodě „Odmítnutí shromažďování dat“.

WordPress Statistiky

Tato webová stránka používá nástroj WordPress pro statistické analýzy návštěvnosti návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats používá cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání těchto stránek. Informace generované z cookies o používání našich webových stránek jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa bude po zpracování a před uložením anonymizována.

Soubory cookie „WordPress Stats“ zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Ukládání cookies „WordPress Stats“ probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů s cílem optimalizovat jak webovou stránku, tak její reklamu.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o vytváření souborů cookie a k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o Váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu. Kliknutím na následující odkaz múžete zabránit shromažďování a používání vašich dat do budoucna: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Pokud soubory cookie v počítači odstraníte, musíte soubor cookie pro zabránění shromažďování údajů znovu nastavit.

LinkedIn Analytics a reklamy na LinkedIn

Na našich webových stránkách používáme technologii sledování konverzí a funkci retargetingu společnosti LinkedIn.

Tato technologie umožňuje návštěvníkům této webové stránky přehrávat personalizované reklamy na LinkedIn. Je také možné vytvářet anonymní přehledy o výkonu reklam a informace o interakcích na webových stránkách. Za tímto účelem je na této webové stránce uveden tag LinkedIn Insight, který vytvoří spojení se serverem LinkedIn, pokud navštívíte tuto webovou stránku a zároveň jste přihlášeni na účet LinkedIn.

Další informace o shromažďování a používání údajů, o možnostech a právech na ochranu vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pokud jste přihlášeni do služby LinkedIn, můžete sběr dat kdykoli deaktivovat na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

5.Pluginy a nástroje

YouTube

Na našem webu používáme pluginy služby YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek služby je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem služby YouTube, naváže se spojení se servery služby YouTube. Při tom se serveru YouTube sděluje, které naše internetové stránky jste navštívili.Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete službě YouTube přímo přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zamezit ohlášením od účtu YouTube.Službu YouTube využíváme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Webové fonty Google

Tento web využívá k jednotnému zobrazení písem takzvané webové fonty poskytované společnostmi Google a MyFonts. Při otevření stránky načte Váš prohlížeč do mezipaměti potřebné webové fonty, aby mohl správně zobrazit všechny texty a písma.K tomuto účelu musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společností Google a MyFonts. Poskytovatelé se tím dozvědí, že byl z Vaší IP adresy otevřen náš web. Webové fonty společností Google a MyFonts používáme v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije se standardní písmo z Vašeho počítače.Další informace o webových fontech společnosti Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Weitere Informationen zu My Fonts Web Fonts finden Sie unter https://www.myfonts.com/licensing/webfont/

Mapy Google

Tento web využívá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA .K používání funkcí Map Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat vliv. Službu Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace a snadného nalezení míst, která na webu uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.